XXX sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-11-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Mi...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tykocin w 2021 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2020r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub „Senior +”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Tykocinie, ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin poprzez przeniesienie jego siedziby.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior +” w Łopuchowie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.