XXIX sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-10-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII ses...)

4.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2020r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVII/100/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XV/85/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań na rzecz uregulowania stanu prawnego drogi we wsi Sawino, gmina Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

13.Informacja Burmistrza Tykocina o złożonych oświadczeniach majątkowych.

14.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie sesji.