XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-09-25, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Mi...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Samorządowy w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tykocin na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wnioskowania Gminy Tykocin o realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.2 Rozwój usług społecznych. Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o numerze naboru: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20 i zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia w budżecie Gminy Tykocin grantu przyznanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich na realizację projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” w latach 2020-2021 w ramach działania 2.19. „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” PO WER.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Tykocin, gmina Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Tykocin, gmina Tykocin

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.