XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-08-17, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady M...)

3a.Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w miejscowości Łopuchowo"

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Tykocinie, ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin poprzez przeniesienie jego siedziby.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazwy Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego udziały 1/3 części w nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie Tykocin, gm. Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na zbycie z zasoby gminnego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały o sprostowaniu błędu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały o sprostow...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Rzędziany, gmina Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.