XXI Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-03-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miej...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany herbu, sztandaru i ustanowienia flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha burmistrza Tykocina, łańcucha przewodniczącego Rady Miejskiej, i pieczęci Gminy Tykocin oraz zasad ich używania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 r.

22.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie za 2019 rok.

23.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019.

24.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tykocin na lata 2018 – 2022 za 2019 r.

25.Interpelacje i zapytania radnych.

26.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

27.Wolne wnioski i informacje.

28.Zakończenie sesji.