XX Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2020-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tykocin na lata 2020-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

4.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady M...)

5.Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury Promocji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tykocinie na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu „KS Hetman”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu „UKS Radule”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Tykocin w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na lata 2020-2023.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Broniszewo, gm. Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Tykocin od Gminy Choroszcz zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin za 2019 rok.

20.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zakończenie sesji.