XVII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miej...)

4.Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tykocin w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tykocin w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krypno.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zakończenie sesji.