XV Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-10-25, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Mi...)

4.Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego w Tykocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tykocin na lata 2019-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zawady.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

14.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie sesji.