XII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-08-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej s...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Tykocin".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom nagród Rady Miejskiej w Tykocinie w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Tykocin".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radule, gm. Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Białostockiego części drogi powiatowej NR 1377B Tykocin(ul. Holendry) - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo – Zawady.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Sprawozdanie Burmistrza Tykocina z działalności w okresie międzysesyjnym.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zakończenie sesji.