X Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-06-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miej...)

4.Raport o stanie Gminy Tykocin za 2018 rok. a) Omówienie Raportu. b) Debata nad Raportem.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina wotum zaufania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok: a) omówienie sprawozdania, b) zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tykocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, c) zapoznanie z Opinią Komisji Infrastruktury i Finansów o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2018 rok, d) zapoznanie z Opinią Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2018 rok, e)zapoznanie z Opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2018 rok, f ) zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tykocina za 2018 rok, g) zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tykocinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tykocina za 2018 rok, h) dyskusja.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany stawki ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tykocin.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.