IX Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-05-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Mi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ok...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.