VII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-03-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miej...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

9.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie za 2018 rok.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tykocin na lata 2018 – 2022 za 2018 rok.

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Tykocin w 2018 roku.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.