VI Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2019-02-21, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejs...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu (UKS Radule).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu (Hetman).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

9.Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.