IV Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2018-12-28, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Mie...)

4.Prezentacja konkursu „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 – 2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew wchodzącego w skład pomnika przyrody Nr 1151, zwanego Aleja drzew – Stelmachowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia st...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały uchwalenia programu osłonowego „Pomoc Gminy Tykocin w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchwalenia programu osł...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.