XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2021-09-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Podlaskiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku przejścia przez miasto Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych.

13.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie dotycząca oświadczeń majątkowych.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.