XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2021-06-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Mi...)

4.Raport o stanie Gminy Tykocin za 2020 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina wotum zaufania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tykocina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin)".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie obrębu Sawino, gmina Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1383B Saniki - Leśniki- droga krajowa 8

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Samorządowy w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Rozpatrzenie wniosku o przydział samochodu strażackiego z OSP Piaski

25.Zakończenie sesji.