XXXV Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2021-04-26, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady M...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tykocin, gm. Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy, obejmującego obszar w ciągu korytarza transportowego drogi ekspresowej nr S8 wraz z terenami przyległymi, w pasie o szerokości ok 800 m po obu stronach drogi ekspresowej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane w 2021 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie i omówienie sprawozdania "Ocena zasobów pomocy społecznej".

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie sesji.