XXXIV Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2021-03-24, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady M...)

4.Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajn...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu gminnego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tykocin, gm. Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2021 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tykocin a Gminą Krypno.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tykocin na lata 2021-2023.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Tykocinie , ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin poprzez przeniesienie jego siedziby.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 30 września 2021 roku terminu wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, płatnych do 31 maja 2021 roku w lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na Port Kultury i nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury zorganizowanej przez gminę Tykocin - Port Kultury Tykocin.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tykocin na lata 2018-2022 za 2020 r.

22.Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok.

23.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie za 2020 rok.

24.Interpelacje i zapytania radnych.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zakończenie sesji.