XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tykocinie

w dniu 2021-01-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego zmienionego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Mi...)

4.Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie na 2021 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie z...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie na 2021 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Tykocinie na 2021 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tykocinie na 2021 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

9.Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Finansów za 2020 rok.

10.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki za 2020 rok.

11.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.

12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin za 2020 rok.

13.Informacja Burmistrza Tykocina z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Tykocinie za 2020 rok.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu "KS Hetman"

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tykocin a Gminą Krypno.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Tykocin (p. Maria Markiewicz)

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Tykocin (Parafia Radule).

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy -Nieciece - Łopuchowo(gm.Tykocin)".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielnie dotacji celowej klubowi sportowemu „UKS Radule”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub "Senior+".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki -Krosno (Gm. Tykocin).

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w zakresie zadań własnych, za pobyt w Klubie "Senior+" w Łopuchowie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

30.Interpelacje i zapytania radnych.

31.Wolne wnioski i informacje.

32.Zakończenie sesji.